ระบบฟาร์มไฮโดรโพนิกส์อัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานดารัตน์ วันทอง, วันวิสา มีสุข, อิสรีนา นาคเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนิยมปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ มีราคดี แต่เนื่องจากพบปัญหาคือการปลูกในพื้นที่คอนโดหรือห้องเช่านั้น ผักสลัดไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะบางที่อยู่จุดอับของตึกทำให้แสงแดดส่องเข้ามาในตัวห้องมีปริมาณไม่มาก กลุ่มข้าพเจ้าจึงนำเสนอระบบปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics Systems ) ที่สามารถปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าได้ด้วยอุปกรณ์ไมโครบิท โดยการใช้เซนเซอร์วัดแสงรับค่าจากแสงแดดส่งไปยังไมโครบิทแบบเรียลไทล์ เพื่อประมวลผลและสั่งรีเลย์เปิด - ปิดไฟ LED ทดแทนแสงแดด ใช้เซนเซอร์วัดระดับนำรับค่าจากปริมาณน้ำในระบบส่งไปยังไมโครบิทแบบเรียลไทม์ เพื่อ ประมวลผลและสั่งรีเลย์เปิด -ปิดการปล่อยน้ำทั้งยังสามารถดูค่าของแสง ( ค่าลักซ์ ) ค่าระดับน้ำ และสามารถสั่ง เปิด -ปิดไฟ LED เปิด -ปิดการปล่อยน้ำ เข้าสู่ระบบผ่านทางแอปพลิเคชั่น Blynk ในสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์ ในการทดลองจะเปรียบเทียบค่าแสงกับผักสลัดที่ปลูกในระบบได้รับและผักสลัดที่ใช้วิธีการปลูกแบบธรรมดา ผลการทดลองจริงพบว่าระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถรักษาช่วงของค่าแสงที่เหมะแก่การปลูกผักสลัดได้อย่างสม่ำเสมอกว่าวิธีการปลูกด้วยแบบธรรมดา โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกในระบบ คือ 10.56 % ในขณะที่ผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดาได้รับแสงต่ำกว่าค่าแสงที่ผักสลัดต้องการ และไม่สม่ำเสมอ โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา คือ 23.42 %