ศึกษาการปลูกพืชกับดักร่วมแปลงปลูกของผักกวางตุ้งดอก ที่เหมาะสมในการป้องกันแมลงศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชู เอกถาวรเจริญกิจ, ศุภกร ด่านเจริญจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพร ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และการใช้สารเคมีที่เกิดจากการปลูกพืชผักในชุมชนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีการเจริญเติบโตและผลผลิตต่ำ เกิดการตกค้างของสารเคมีในดินและผู้บริโภค ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีการจัดการระบบการปลูกที่มีประสิทธิภาพ จากการสังเกตของเกษตรกรพบว่า การปลูกพืชหลากหลายในบริเวณเดียวกันสามารถลดความเสียหายของแมลงศัตรูพืชได้ ทางผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาพืชที่สามารถนำมาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลัก ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าตามหลักการแล้วการเลือกปลูกพืชกับดักจะขึ้นอยู่กับความชอบของแมลงศัตรูพืชพืชหลัก ซึ่งเทคนิคในการเลือกปลูกพืชกับดักคือ เลือกชนิดพืชกับดักที่อยู่ในตระกูลเดียวกันซึ่งแมลงชอบมากกว่าพืชปลูกหลักโดยปลูกไปพร้อมกัน หรือปลูกพืชหลักเป็นพืชกับดักด้วยโดยปลูกนำไปก่อนการปลูกพืชหลักแปลงใหญ่ เพื่อให้พืชกับดักเจริญเติบโตจนถึงระยะที่แมลงศัตรูพืชชอบลงทำลาย ซึ่งประโยชน์ของการปลูกพืชกับดัก เช่น การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ดึงดูดแมลงศัตรูธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาพืชที่สามารถนำมาปลูกร่วมกับพืชปลูกหลัก ในที่นี้คือผักกวางตุ้งดอก ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกกันเป็นจำนวนมากในชุมชน