การสร้างอุปกรณ์สวมใส่มือจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชญา วีระนนท์ชัย, ฉัฐม์ธนาพร เจริญสุขพัฒนา, พีรเศรษฐ์ เขตต์อนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ, สยาม เจริญเสียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Exoskeleton hand เป็นอุปกรณ์สวมใส่มือชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยรับข้อมูลการเคลื่อนไหวมือของผู้ใช้ แล้วส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ หรือการแสดงผลการเคลื่อนไหวมือบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมฝึกหัดและทำกายภาพบำบัด เป็นต้น ซึ่งExoskeleton hand นั้นต่างกับ leap motion ตรงที่สามารถสร้างให้เป็นอุปกรณ์ส่งแรงป้อนกลับได้ ดังนั้น โครงงานนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง Exoskeleton Hand จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ให้สามารถรับผลการขยับนิ้วมือของผู้ใช้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้และรับการหมุนของมือด้วย ไจโรมิเตอร์ เพื่อแสดงผลการเคลื่อนไหวของมือผู้ใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์(ซึ่งขนาดของโมเดลมือที่แสดงผลในคอมพิวเตอร์จะปรับขนาดให้สอดคล้องกับมือของผู้ใช้) รวมถึงสร้างแอพพลิเคชั่นความเป็นจริงเสมือน(VR application)เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่สร้าง