อุปกรณ์วิเคราะห์สารเคมีในสารละลายโดยใช้อินฟราเรดเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยภัทร สันติวิมล, ชินโชติ เวทยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม, ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์