การพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ทำนายการเจริญเติบโตของเชื้อ Lactobacillus sp. ที่ได้จากปลาส้มในโยเกิร์ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร สุมาลุย์, กมลลักษณ์ บัวนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Lactobacillus เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการหมัก (lactic acid fermentation) สามารถพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่าง ๆ และถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโยเกิร์ตในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากเป็นโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ โดยการผลิตโยเกิร์ตในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก มักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ และควบคุมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของจุลินทรีย์ เพื่อให้เอนไซม์สามารถสังเคราะห์กรดแลคติกได้ ในการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเจริญเติบโตของ Lactobacillus ในสภาวะที่แตกต่างกัน โดยใช้ปริมาณเชื้อในโยเกิร์ตและปริมาณกรดแลคติกเป็นตัวแปร ผู้พัฒนาเลือกใช้ Lactobacillus ที่ได้จากปลาส้ม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักท้องถิ่นที่หาได้ทั่วไป มาศึกษาลักษณะ ปริมาณการเจริญเติบโต และปริมาณกรดแลคติกที่ผลิตได้ในนมสดที่มีความเข้มข้นของน้ำตาล และเวลาในการบ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดให้ปริมาตรของหัวเชื้อ และอุณหภูมิคงที่ ออกแบบแผนการทดลองด้วยวิธีการ central composite design (CCD) ในการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อในโยเกิร์ตและปริมาณกรดแลคติกสามารถทำได้ด้วยเทคนิค dilution spread plate และการไทเทรต ตามลำดับ จากนั้นนำผลที่ได้มาสร้างเป็นตัวแปรในสมการ และพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ โดยคาดหวังว่าแบบจำลองที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทำนายการเจริญเติบโตของเชื้อ Lactobacillus ในโยเกิร์ตได้