การศึกษารงควัตถุของพืชโดยวิธีโครมาโทรกราฟี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรศรี มนต์ทอง, วนิดา ต้นทอง, ศิริวรรณ สงครามพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงพร วรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษารงควัตถุของพืชโดยวิธีโครมาโทกราฟิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารงควัตถุและการเคลื่อนที่ของรงควัตถุของพืชแต่ละชนิด โดยการนำพืชทั้ง 3 ชนิด มาทำการทดลองโดยการบดพืชแต่ละชนิด จากนั้นนำมาหยดใส่กระดาษกรองและแช่ในอะซิโตนทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นสังเกตและบันทึกผลการทดลอง โดยทำการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อความแม่นยำ

จึงได้ผลการทดลองดังนี้ รงควัตถุที่ได้จากการทดลอง มีดังนี้ ดอกอัญชัน มีรงควัตถุสีม่วงและสีฟ้าอมม่วง, ดอกฟักทอง มีรงควัตถุสีเหลืองและสีส้ม และ ใบบัวบก มีรงควัตถุสีเขียวอมเหลือง การเคลื่อนที่ของรงควัตถุของพืชทั้ง 3 ชนิด เฉลี่ย 3 ครั้ง รงควัตถุของดอกอัญชันเคลื่อนที่ 0.46 เซนติเมตร เคลื่อนที่ไกลสุด, รองลงมารงควัตถุของใบบัวบกเคลื่อนที่ 0.127 เซนติเมตร และรงควัตถุของดอกฟักทองเคลื่อนที่ 0.093 เซนติเมตร เคลื่อนที่ได้น้อยที่สุด