โครงงานเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่าในการตรวจสอบฟอร์มาลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วณัฏฐนันท์ ภักดีงาม, กุลสตรี คงเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ทนสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่าในการตรวจสอบฟอร์มาลีน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่า ในการตรวจสอบฟอร์มาลีน ศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากใบพืช ต่อน้ำที่เหมาะสมในการตรวจสอบฟอร์มาลีน ศึกษาความเข้มข้นของฟอร์มาลีนที่มีผลต่อการตกตะกอนของสารสกัดจากใบพืชและเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนจากอาหารทะเลบางชนิดโดยใช้สารสกัดจากใบพืช โดยทำการทดลองจำนวน 4 ตอน ในตอนที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่าในการตรวจสอบฟอร์มาลีน ใช้พืช 4 ชนิดได้แก่ ใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่า มาสกัดหยาบด้วยน้ำในอัตราส่วนพืชต่อน้ำคือ 1 : 1 ทดสอบด้วยการใส่ฟอร์มาลีน 10% 20 มิลลิลิตร ใช้เเท่งแก้วคนให้เข้ากัน จับเวลาทิ้งไว้ 5 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองและสังเกตการเกิดตะกอนชั่งน้ำหนักปริมาณตะกอน ตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากใบพืชต่อน้ำที่เหมาะสมในการตรวจสอบฟอร์มาลีน โดยใช้อัตราส่วนในการสกัดหยาบคือ พืช : น้ำ ได้แก่ 3 : 1, 2 : 1, 1 : 1, 1 : 2 และ 1 : 3 โดยใช้พืชที่มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนฟอร์มาลีนที่ดีที่สุดในตอนที่ 1 มาศึกษา ทดสอบด้วยการใส่ฟอร์มาลีน 10% 20 มิลลิลิตร ใช้เเท่งแก้วคนให้เข้ากัน จับเวลาทิ้งไว้ 5 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองและสังเกตการเกิดตะกอนชั่งน้ำหนักปริมาณตะกอน ในตอนที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของฟอร์มาลีนที่มีผลต่อการตรวจสอบฟอร์มาลีนของสารสกัดจากพืช โดยใช้พืชที่มีความสามารถในการตรวจสอบฟอร์มาลีนที่ดีที่สุดในตอนที่ 1 และอัตราส่วนที่ดีที่สุดในตอนที่ 2 มาศึกษาสกัดหยาบได้สารสกัดจากพืช ทำการทดลองโดยใช้ความเข้มข้นฟอร์มาลินที่แตกต่างกันได้แก่ 0.5%, 1%, 5% , 10% และ 15% ใช้เเท่งแก้วคนให้เข้ากัน จับเวลาทิ้งไว้ 5 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองและสังเกตการเกิดตะกอนชั่งน้ำหนักปริมาณตะกอน ตอนที่ 4 ตรวจสอบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนจากอาหารทะเลบางชนิดโดยใช้สารสกัดจากพืช ทำการทดสอบอาหารทะเลตัวอย่าง ได้แก่ กุ้งแช่บ๊วย หอยแมลงภู่ หมึกสาย ปลาทูจากตลาดหนองชาก มาทำการศึกษา โดยสกัดสารสกัดจากพืชจากพืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนที่ 1 และใช้อัตราส่วนในการสกัดหยาบที่ดีีสุดในตอนที่ 2 ทำการทดลองโดยใช้น้ำที่เเช่ตัวอย่างอาหารไว้ในอัตราส่วน 1 : 1 มาทดสอบโดยการใส่น้ำที่แช่อาหารทะเล 20 มิลลิลิตร ใส่ในสารสกัดจากพืช ใช้เเท่งแก้วคนให้เข้ากัน จับเวลาทิ้งไว้ 5 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองและสังเกตการเกิดตะกอนชั่งน้ำหนักปริมาณตะกอนและสารสกัดจากใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวาน และใบมะเม่ามีประสิทธิภาพในการตรวจสอบฟอร์มาลีนแตกต่างกัน อัตราส่วนของสารสกัดจากใบพืชต่อน้ำ มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบฟอร์มาลีนแตกต่างกัน ความเข้มข้นของฟอร์มาลีนได้แก่ 0.5%, 1%, 5% , 10% และ15% มีผลต่อการตกตะกอนของสารสกัดแตกต่างกัน และสารสกัดจากใบพืชสามารถทดสอบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในอาหารทะเลบางชนิดได้