การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่งพลังงานเเบบไร้สาย ด้วยหลักการความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชวาล ศรีไทย, พีระพงษ์ นวลนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุ ไทยนิรมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันรถ EV จะต้องเสียบสายเพื่อชาร์จโดยที่รถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงเป็นข้อจำกัดในการใช้งาน จึงมีคนพัฒนาการชาร์จรูปเเบบใหม่โดยไม่ต้องใช้สายในการต่อกับแท่นชาร์จหรือการชาร์จแบบไร้สาย โดยใช้หลักการของการส่งพลังงานแบบไร้สาย(wireless power transfer) แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดคือตัวรับพลังงานและตัวส่งพลังงานต้องอยู่ในแกนเดียวกันตัวรับจึงจะได้พลังงานที่สูงที่สุดเเต่ในตำเเหน่งอื่นๆนั้นจะได้พลังงานที่ต่ำลงจนไม่สามารถชาร์จเเบตเตอรี่ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งพลังงานเเบบไร้สายเเบบ inductive เเละ capacitive ขณะที่ตัวส่งพลังงาน (transmitter) เเละตัวรับพลังงาน (receiver) ไม่อยู่ในเเกนเดียวกัน โดยควบคุมตัวเเปรขดลวด เช่น จำนวนรอบของขดลวด วัสดุขดลวด ในงานนี้จะศึกษาตำเเหน่งตัวรับพลังงานที่ส่งผลต่อการเหนี่ยวนำของตัวส่งพลังงาน โดยการปรับใช้วงจรเรโซเเนนซ์เเละวงจรอินดิวซ์เพื่อรักษาระดับพลังงานที่ตัวรับพลังงานให้คงที่