การประยุกต์ใช้การขึ้นรูปเยื่อกระดาษข้อสอบเป็นตัวดูดซับด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา ขุนทองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา วงศ์เทพวาณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมีขยะกระดาษข้อสอบจากการใช้วัดประเมินความรู้ Paper-based exam จำนวนมากทำให้ในแต่ละปีมูลค่าการนำขยะกระดาษไป recycle , reuse อย่างถูกวิธีให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า มูลค่าของกระดาษลดลงเป็นสูนย์หรือติดลบ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าของกระดาษเพื่อให้เป็นตัวดูดซับจะช่วยแก้ไขปัญหาได้