หมวกกันน็อกช่วยชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พวงผกา ผิวทอง, จันทกานต์ ไตรยวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภีศเดช วิชัด, คมกริช บุตรอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมวกกันน็อกช่วยชีวิต

Helmet Hero

ชื่อผู้ส่งประกวด

1.นายอนุวัฒน์หนองประทุม

2.นางสาวพวงผกา ผิวทอง

3.นางสาวจันทกานต์ ไตรยวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.นายคมกริช บุตรอุดม

2.นายภีศเดช วิชัด

โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง Helmet Hero : หมวกกันน็อกช่วยชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบหมวกกันน็อก ที่ใช้ระบบ Internet of Things (IOT) และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยมีหลักการทำงาน คือ เขียนโปรแกรมภาษาซี ควบคุมการทำงานของ Arduino UNO R3 ให้ตรวจสอบเงื่อนไขค่าความเอียงจาก Balance sensor โดยกำหนดค่าความเอียงเป็น 1 และ 0 ถ้าหากตรวจสอบพบค่าความเอียงเป็น 1 จะสั่งงานให้ Speaker ทำงาน และตรวจสอบเงื่อนไขเวลา หากใช้เวลามากกว่า 10 วินาที โปรแกรมจะสั่งงานให้ GPRS Module อ่านค่าพิกัด พร้อมส่งพิกัดไปยัง GSM Module เพื่อส่ง SMS ขอความช่วยเหลือไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม และหากมีค่าความเอียงเป็น 0 จะกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง

จากการศึกษาพบว่า การสร้างหมวกกันน็อกช่วยชีวิต ที่ใช้ระบบ Internet of Things (IOT) สามารถทำงานได้จริงโดยใช้ Arduino UNO R3 ในการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการวัดค่าความเอียง ซึ่งมีผลทำให้อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหมวกกันน็อกช่วยชีวิต โปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานตามเงื่อนไข และสามารถออกแบบหมวกกันน็อก ด้วยโปรแกรม

Design Spark Mechanical เพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนหมวกกันน็อกด้วย 3D Printer ในการวางตำแหน่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำสำคัญ :

Helmet Hero : หมวกกันน็อกช่วยชีวิต หมายถึง หมวกกันน็อกที่สามารถส่งเสียงเตือนขอความช่วยเหลือและส่ง SMS พร้อมทั้งระบุตำแหน่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เซนเซอร์วัดความเอียง หมายถึง อุปกรณ์วัดค่าความเอียง วัดค่า 1 และค่า 0 แล้วส่งค่าไปยัง

Arduino UNO R3

3D Printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำงานโดยการหลอมเส้นพลาสติกฉีดออกมาในแนวแกนระนาบ ทีละเลเยอร์จนครบทุกเลเยอร์ตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Design Spark Mechanical ในการออกแบบ