การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเหงื่อของผ้าไม่ถักไม่ทอจากเส้นใยบัว เพื่อพัฒนาเป็นกระดาษซับเหงื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ ธัญวณิชกุล, ชญาภรณ์ จิวรวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดาษเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระแบบเปียกเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด ส่วนใหญ่จะทำจากผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwovens) ซึ่งเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะกับการทำผ้าไม่ถักไม่ทอและมีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดี เช่น เส้นใยกาบไผ่ เส้นใยก้านบัว เป็นต้น ผู้ผลิตจึงพัฒนากระดาษซับเหงื่อจากผ้าไม่ถักไม่ทอให้มีคุณสมบัติในการดูดซับเหงื่อในปริมาณมาก ดังนั้นการนำไฮโดรเจลและเมนทอล มาใช้ในการทำกระดาษซับเหงื่อ เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มสมบัติการดูดซับเหงื่อ และยังให้ความสดชื่นได้อีกด้วย ในการทดลองจะสกัดเส้นใยออกจากก้านบัวโดยนำไปแช่ในสารละลาย ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนำเส้นใยที่ได้ไปล้างน้ำสะอาดเพื่อเตรียมการขึ้นรูปเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอ ผลการทดสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงขาด (Tensile Strength) ด้วยวิธีมาตรฐาน ISO 13934-2:1999 พบว่ามีแรงดึงขาด 249.84 นิวตัน การยืดตัว 9.83% และแรงฉีกขาด 37.61% การทดสอบน้ำหนักของผ้ามาตรฐาน ISO 7211-2:1984 พบว่าน้ำหนักของผ้าไม่ถักไม่ทอก่อนดูดซับน้ำ 2.12 กรัมต่อ 100 ตารางเซนติเมตร และน้ำหนักของผ้าไม่ถักไม่ทอหลังดูดซับน้ำเป็น 4.88 กรัมต่อ 100 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเส้นใยจากก้านบัวสามารถขึ้นรูปเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดีและทนต่อแรงดึงขาดเหมาะกับการพัฒนาเป็นกระดาษซับเหงื่อ