พลาสติกกรองแสงชีวภาพเสริมด้วยนาโนเซลลูโลสจากกากกาแฟและไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญชิดา ไหมชุม, นภัสวรรณ สามนตราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยดา เกิดด้วยทอง, กุสุมา เชาวลิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกกำลังแพร่หลาย ทางคณะผู้จัดทำจึงทำพลาสติกชีวภาพขึ้น ซึ่งพลาสติกชีวภาพนี้ เสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากกากกาแฟ และเพิ่มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อเพิ่มมีคุณสมบัติในการกรองแสง ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ และเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน กากกาแฟก็ถือเป็นขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันผู้จัดทำจึงใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพเพื่อเป็นการลดปริมาณวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารและใช้ประโยชน์สูงสุดจากกากกาแฟและเสริมด้วยนาโนเซลลูโลสจากกากกาแฟ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำ มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติการกรองแสงด้วยการผสมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่หักเหช่วงแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้สูง สะท้อนรังสียูวีได้ดี ขนาดอนุภาคเล็ก ทนต่อสภาพกรด-ด่าง

ทนต่อแสงและความร้อนได้ดี