ศักย์ไฟฟ้าพลังขี้เถ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮิรมี หะสีแมง, ภัธมา มะลี, มัสวิณ บากา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟาดีลา มะยะโก๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าพลังขี้เถ้า จัดทำขึ้นเนื่องจากปัจจุบันพลังงานที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จากแหล่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น พลังงานจากน้ำ พลังงานจากลม พลังงานไฟฟ้า และพลังงานจากฟอสซิลต่างๆ พลังงานเหล่านี้นับวันจะมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น และพลังงานบางแหล่งนับวันยิ่งมีจำนวนน้อยลง โดยพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จึงส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า ศักย์ไฟฟ้าพลังขี้เถ้า โดยการนำขี้เถ้าศึกษาหาปริมาณศักย์ไฟฟ้า ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่1 ศึกษาปริมาณศักย์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในขี้เถ้าแต่ละชนิด ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณของขี้เถ้าที่ให้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตอนที่3 เปรียบเทียบปริมาณศักย์ไฟฟ้าที่ได้จากขี้เถ้าที่ผสมน้ำกับขี้เถ้าที่ไม่ผสมน้ำ และตอนที่4 ศึกษาจำนวนเซลล์ที่มีผลต่อการให้ค่าศักย์ไฟฟ้า พบว่า ปริมาณศักย์ไฟฟ้าจากขี้เถ้ายางพาราปริมาณ 150 กรัม ผสมน้ำปริมาณ 200 มิลลิลิตร จำนวน 6 เซลล์ มีปริมาณศักย์ไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้น การศึกษาหาปริมาณศักย์ไฟฟ้าก็เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แล้วหันมาใช้พลังงานขี้เถ้าเป็นพลังงานทดแทนโดยพลังงานสำรองที่คณะผู้จัดทำได้ทำขึ้นมาเปรียบเสมือนแบตเตอรรี่ที่ให้พลังงานสำรองโดยที่มนุษย์ยังสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งแนวโน้มในอนาคตอาจจะมีการนำพลังงานขี้เถ้านี้มาต่อยอดเป็นพลังงานหลักได้ อีกทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย