บทวิเคราะห์ฟุตบอลบนผืนผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลธิญา ไชยมงค์, ฐิติวัฒน์ ไชยปัญหา, รติพงษ์ อุบัวบล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธดนย์ วะนานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องบทวิเคราะห์ฟุตบอลบนผืนผ้า (Analysis football plan simulation by cotton.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแข่งขันฟุตบอลทีมที่เราสนใจ เพื่อสร้างแบบจำลองการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบการเล่น และเพื่อนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ดำเนินการโดยออกแบบบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันฟุตบอล แล้วนำไปสร้างแบบจำลอง

ผลการศึกษา พบว่า การสร้างแบบจำลองการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น ได้แก่การใช้ผ้าย้อมคราม และผ้ามุก ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเคยทอไว้และมีขายในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน เมื่อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาทำแบบจำลองการแข่งขัน โดยให้มองตะปูเป็นจุด ที่แทนนักฟุตบอลในแต่ละทีม รวมทั้งการทุ่มด้านข้างและการเตะมุม และให้เส้นฝ้าย แทนการส่งฟุตบอลหากัน จากนั้นโยงเส้นฝ้ายตามหมายเลขผู้เล่นตามเหตุการณ์ที่บันทึกไว้จนจบเกม แล้วนำไปวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของแต่ละทีม การวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของฟุตบอลคูที่สนใจ โดยอาศัยแบบจำลองที่สร้างขึ้น ทำให้เรามองเห็นรูปแบบการเล่นของแต่ละทีมที่มีเป้าหมายเพื่อจะชนะคู่แข่งได้