การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยขมบริเวณพื้นที่รอบแหล่งจัดเก็บขยะมูลฝอย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา แสงสุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติพงษ์ ธาระมนต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ที่เกิดจากการแตกหัก หรือย่อยสลายของ ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจากพลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เม็ดพลาสติกขนาดเล็กในโฟมล้างหน้าหรือ เม็ดพลาสติกตั้งต้นเพื่อการผลิตชิ้นงานพลาสติก (Barnes et al., 2009) โดยไมโครพลาสติกเหล่านี้จะสามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย แต่การจัดการในการทำความสะอาดหรือกำจัดได้ยาก มีรายงานการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เช่น ชายหาด ตะกอนดินในปากแม่น้ำ พื้นดิน และในมวลน้ำ รวมถึงมีรายงานการปนเปื้อนในสัตว์ต่างๆ ผลกระทบของไมโคร พลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายประการ เช่น การกินไมโครพลาสติกของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การเป็นวัสดุตัวกลางในการสะสมสารพิษอินทรีย์ในห่วงโช่-อาหาร หรือการปลดปล่อยพลาสติไซเซอร์ที่มีอยู่ในไมโครพลาสติกเองสู่สิ่งแวดล้อมเป็นต้น (Cole et al., 2011) แต่การรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการศึกษาข้อมูลการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้สำรวจการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในหอยขมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดกรองกินทำให้มีโอกาสในการปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้ โดยบริเวณที่ทำการสำรวจคือ พื้นที่รอบแหล่งจัดเก็บขยะมูลฝอย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งจัดเก็บขยะมูลฝอยชนิดต่างๆ และพื้นที่โดยรอบยังมีการทำเกษตรกรรม และมีรายงานการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในหาดทราย (อรวรรณ, 2556) โดยผลที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นต่อไป