การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยเซลลูโลสของใบยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฝาซีย๊ะ ขุนรักษ์, ฟาริดา ละไบแด, ภานุวัฒน์ เพิ่มพูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยามีละห์ ดำเต๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การผลิตภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยเซลลูโลสของใบยางพารา จัดทำขึ้นเพื่อผลิตวัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับกล่องโฟมแต่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำให้ลดปริมาณของขยะที่ย่อยสลายได้ยาก การผลิตภาชนะย่อยสลายได้จากเส้นใยเซลลูโลสของใบยางพารานี้เป็นการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำให้มีประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับใบยางพารา ในการศึกษาได้นำใบยางพาราที่ร่วงมาสกัดเส้นใยเซลลูโลสโดยการแช่ด้วย sodium hydroxide solution (ความเข้มข้น 2 mol) เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นฟอกสาร hydrogen peroxide solution ความเข้มข้น 30% เป็นเวลา 1 วัน แล้วนำมาล้างให้สะอาดและให้เหลือแค่เส้นใยเซลลูโลสของใบยางพารา นำเส้นใยเซลลูโลสที่ได้ปั่นด้วยเครื่องปั่นที่มีความละเอียด หลังจากนั้นนำไปผสมกับแป้งมันสำปะหลังซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวประสานเชื่อมเส้นใยเซลลูโลส ด้วยอัตราส่วนระหว่างเส้นใยเซลลูโลสต่อตัวประสานเท่ากับ 1:2 1:3 และ 1:4 โดยน้ำหนัก ซึ่งใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังที่ความเข้มข้น 50% 75% และ 100% ตามลำดับ เมื่อผสมแล้วนำมาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน นำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานซึ่งประกอบไปด้วย การ การทดสอบหาค่าความหนาแน่น การทดสอบหาค่าการซึมน้ำ และการทนความร้อน ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าปริมาณของน้ำแป้งมันสำปะหลังมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของชิ้นงานโดยตรง กล่าวคือส่งผลให้ค่าความหนาแน่นและค่าการซึมน้ำเพิ่มมากขึ้น โดยชิ้นงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ กรณีที่มีอัตราส่วนระหว่างเส้นใยเซลลูโลสต่อตัวประสานเท่ากับ 66.67 : 33.33 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส สำหรับการศึกษาโครงสร้างพบว่าชิ้นงานที่มีการผสมตัวประสานจะมีผิวหน้าเรียบ แต่จะมีรูพรุนเกิดขึ้นภายในชิ้นงานมากกว่าชิ้นงานที่ไม่มีตัวประสาน ภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี้สามารถนำมาใช้ในการบรรจุอาหารแทนกล่องโฟมได้ และยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย