กระเป๋าคาดเอวอัจฉริยะด้วยระบบสมองกลฝังตัวสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุในเวลาฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ เขียวพิมพา, ชยางกูร พุทธรักษ์, ราชพฤกษ์ คชสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพวิชญ์ วงค์สม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง กระเป๋าคาดเอวอัจฉริยะด้วยระบบสมองกลฝังตัว สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุในเวลาฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้ม และการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุโดยใช้กระเป๋าคาดเอวอัจฉริยะ เพื่อออกแบบ และสร้างระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุโดยใช้กระเป๋าคาดเอวอัจฉริยะ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหกล้มโดยใช้กระเป๋าคาดเอวอัจฉริยะตรวจจับและ แจ้งเตือนการหกล้มของผู้สูงอายุ โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 8 ท่าทางการเคลื่อนไหว และประเมินประสิทธิภาพของการตรวจจับการล้มด้วยวิธี Confusion Matrix จำนวน 4 กรณี และมีการออกแบบระบบให้มีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ทุกครั้งตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อให้กระเป๋าอัจฉริยะด้วยระบบสมองกลฝังตัวที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ราคาในที่ประหยัด อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้แก้ไขปัญหาการล้มในผู้สูงอายุและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IOT (Internet of Things)