เครื่องถนอมอาหารแบบสุญญากาศด้วยแรงมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกามาศ สังข์เงิน, พัทธรินทร์ บรรเจิดศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องถนอมอาหารแบบสุญญากาศด้วยแรงมือ