เหยี่ยวปราบนกพิราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์ธวัช รัตนาเอนกชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ทานอุทิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัญหาอันดับต้นๆ ที่มีนกเป็นสาเหตุ ส่วนหนึ่งมาจากนกพิราบเมือง เนื่องจากนกพิราบชนิดนี้ กินง่าย อยู่ง่าย ชอบอาศัยตามชุมชน โรงงงานที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้ทวีจำนวนขึ้นมากและรวดเร็วเกินกว่าที่จะควบคุมได้

ปัญหาที่สำคัญคือมูลนกพิราบมีกรดยูริคปริมาณสูง มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน สามารถทำความเสียหายให้สิ่งก่อสร้าง ทำความสกปรกตามหลังคาและระเบียงบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงจากเชื้อไวรัส

เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ที่อยู่ในมูลนกพิราบรวมถึงจากตัวนกพิราบเองได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไข้หวัดนก โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน ไข้กาฬหลังแอ่น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เราควรผลักดันให้นกพิราบกลับไปอยู่ใน

ธรรมชาติตามที่เคยอยู่ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ในหมู่สัตว์ปีกสมบรูณ์ตามที่ควรจะเป็น จากข้อมูลที่ค้นคว้ามาพบว่านกพิราบกลัว นกใหญ่ เช่น นกอินทรีย์ เหยี่ยว กลัวเสียงดัง แสงวูบวาบ สิ่งที่เคลื่อนไหวไปมา(เนื่องจาก

รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย) รวมไปถึงคลื่นเสียงความถี่ต่ำหรือคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิก เป็นต้น ที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นวิธีที่จะไล่นกพิราบ เช่น ทำนกใหญ่ปลอม นำแผ่นซีดีมาติดตามระเบียงบ้าน เจลไล่นก ตาข่ายไล่นก

แต่ก็จะได้ผลในระยะสั้น เมื่อนกพิราบเริ่มเรียนรู้ก็จะกลับมาเหมือนเดิม จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม " เหยี่ยวปราบนกพิราบ " ที่ได้รวบรวมสิ่่งที่นกพิราบกลัวมารวมไว้ให้มากที่สุด โดยการทำนกเหยี่ยวเสมือนจริง สามารถ

เคลื่อนไหวได้ทั้งการเดินไป-มา สลับกับการขยับปีก นอกจากนี้ยังมีการปล่อยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิกที่คอยส่งคลื่นรบกวนเป็นระยะออกมาจากตัวเหยี่ยวด้วย ส่วนตัวเหยี่ยวเองตรงส่วนปีกจะดัดแปลงเอาแผ่นซีดีที่ไม่ใช้

แล้วมาตัดแต่งทำเป็นขนนกเพื่อให้เกิดแสงสะท้อนวูบวาบ และมีฐานสำหรับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ไว้ใช้กับโปรแกรมหุ่นยนต์ และ เครื่องอัลตร้าโซนิก โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หวังว่านวัตกรรมดังกล่าวจะ

สามารถแก้ปัญหานกพิราบได้อย่างถาวร โดยไม่ทำอันตรายให้นกพิราบต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย