การทดเเทนโปรตีนจากหนอนโดยใช้ถั่วในการเพาะเห็ดถั่งเช่า กระตุ้นการหลั่งของสารคอร์ไดเซปินด้วยกระเเสไฟฟ้า เเละหาความสัมพันธ์การงอกของเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายภัทรวิชญ์ ฉัตรตระกูลไพศาล, ถิรพล เรือนทอง, ณัฐชนน วิทยาอารีย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกศน.ตำบลเขาใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองได้มากขึ้น ทำให้วงการแพทย์เห็นความสำคัญของยาและสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps militaris หรือถั่งเช่าซึ่งเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณมากมายหลายประการ อาทิเช่น เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต บำรุงไต แก้อาการอ่อนเพลีย เสริมภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งอีกด้วย โดยเห็ดชนิดนี้สามารถเพาะในห้องปฏิบัติการได้ แต่ในอาหารเลี้ยงเชื้อจะต้องมีส่วนผสมของหนอน ซึ่งมีกระบวนการในการเตรียมที่ยุ่งยากและสิ้นเปลืองทรัพยากร ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดริเริ่มที่จะนำถั่วที่สามรถหาได้ง่าย สะดวกในการเตรียม และมีโปรตีนสูงไม่น้อยไปกว่าหนอน มาเป็นส่วนผสมหนึ่งในการเพาะถั่งเช่าแทนการใช้หนอน โดยในการเลือกถั่วนั้นคณะผู้จัดทำจะเลือกถั่วที่ราคาไม่สูงมากนัก และมีชนิดของกรดอะมิโนใกล้เคียงกับหนอนมาใช้ในการทดลอง นั้นคือถั่ว 3 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วดำ และถั่วลิสง จากสรรพคุณของถั่งเช่าที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ถั่งเช่านั้นเป็นที่ต้องการ และมีราคาตลาดที่สูง โดยสารสำคัญที่ทำให้ถั่งเช่ามีสรรพคุณที่มากมายนี่ได้มาจากสารตัวหนี่งที่พบได้ในถั่งเช่าเท่านั้น นั้นคือสาร คอร์ไดเซปิน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะเพิ่มการหลั่งของสารคอร์ไดเซปินให้มากขึ้น โดยใช้กระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา เพื่อไปก่อให้ถั่งเช่าเกิดความเครียดและหลั่งสารคอร์ไดเซปินมากขึ้น เมื่อสังเกตการเจริญเติบโตหรือการงอกของเห็ดชนิดต่างๆ รวมไปถึงถั่งเช่าด้วย จะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะการงอกที่แตกต่างกัน ทำให้ทางคณะผู้จัดทำเกิดข้อสงสัยว่า การงอกของเห็ดถั่งเช่าในรูปแบบที่ต่างกันนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือการหลั่งของสารคอร์ไดเซปินอย่างไร จึงทำให้คณะผู้จัดทำคิดที่จะทดลองหาความสัมพันธ์การงอกของถั่งเช่าในรูปแบบต่างๆ