การปรับเปลี่ยนลำดับ SP สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงของฟังก์ชั่นต่อเนื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรวิชญ์ เดือนดาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

In this research article, We introduce a new iterative method for solving a fixed point problem of Continuous Functions on an arbitrary interval. We then prove the convergence theorem of the proposed algorithm. We finally give numerical examples to compares the result with the Mann,Ishikawa and Noor iterations. Our Main results extend the corresponding results in the literature.(ในวิจัยนี้เราจะนำเสนอวิธีทำซำ้แบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาของจุดตรึงของฟังก์ชั่นต่อเนื่องบนช่วงใดๆ จากนั้นเราจะทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทการลู่เข้า ของขั้นตอนวิธีการที่ได้นำเสนอ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเชิงตัวเลขเพื่อเป็นการเปรียบเทียบวิธีทำซ้ำของ Mann ,Ishikawa และ Noor)