การพัฒนาหัวฉีดน้ำสำหรับอุปกรณ์ให้อาหารปลาใต้น้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัชบงกช หมอทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรเพชร ขุนนุช, ดวงพร สาลีติด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“เต็มอิ่มใต้น้ำ” เครื่องช่วยให้อาหารปลายี่สกไทย เป็นชุดอุปกรณ์ให้อาหารปลาไปยังใต้น้ำแบบอัตโนมัติ นำไปทดสอบการใช้งานที่ศูนย์พัฒนาวิจัยประมงน้ำจีด ราชบุรี สามารถใช้งานได้ดีในการเพาะเลี้ยงลูกปลายี่สกไทย จนได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นอุปกรณ์ทำจากท่อ PVC ขนาด 3/8 นิ้ว เหมาะสำหรับบ่อน้ำนิ่งในระบบปิด แต่เมื่อต้องขยายการเลี้ยงไปสู่บ่อดินกลางแจ้ง มีผลกระทบจากคลื่นลม และความหนาแน่นของปลาทำให้การให้อาหารไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการออกแบบหัวท่อป้อนน้ำสำหรับเครื่องให้อาหารปลาไปยังใต้น้ำอัตโนมัติขนาดใหญ่แบบทุ่นลอยที่มีขนาด พื้นที่ 2x2 เมตร และต้องการหารูปแบบและจำนวนหัวท่อป้อนน้ำ และระดับความลึกในการจมของเม็ดอาหาร อุปกรณ์ต้องมีการควบคุมปริมาณการปล่อยที่ถูกต้องและเวลาเหมาะสม รวมถึงการใช้พลังงานประหยัดและปลอดภัย ต้นทุนเหมาะสม ในการใช้งานในบ่อกลางแจ้ง