การพัฒนาเกม Epsilon-x เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพงษ์ พิมหอม, ออมทรัพย์ เรืองฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาเกม Epsilon-x เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์