การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและผลของความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารสกัดจากใบโคลงเคลงที่มีผลต่อการงอกของหญ้าข้าวนก และข้าวสังข์หยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐยศ เรืองดำ, เรืองเกียรติ สกลประกายกิจ, นนทพัทธ์ ทวีตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมประดี เจริญสุข, ภัทรวดี ชูแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชหลายชนิดมีการผลิตสารทุติยภูมิเพื่อยับยั้งการเจริญของพืชใกล้เคียง รวมถึงวัชพืช ซึ่งสามารถ นำหลักการนี้มาเป็นแนวทางในการผลิตสารควบคุมวัชพืชได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบโคลงเคลงต่อการงอกของหญ้าข้าวนก (วัชพืช) และข้าวสังข์หยด (พืชปลูก) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยเตรียมสารสกัดจากใบโคลงเคลงด้วยน้ำที่ระดับความเข้มข้น 20 40 60 80 และ100 เปอร์เซ็นต์ โดยทดลองความเข้มข้นละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 1 จานเพาะเชื้อ (30 เมล็ดต่อ 1 จานเพาะเชื้อ) โดยมีน้ำกลั่นเป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยน้ำจากใบโคลงเคลงที่ระดับความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกได้ดีที่สุด แต่ไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวสังข์หยด สารสกัดด้วยน้ำจากใบโคลงเคลงที่ระดับความเข้มข้น 20 และ100 % มีฤทธิ์ในการส่งเสริมการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนก ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารสกัดหยาบใบโคลงเคลงที่ระดับความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าใบโคลงเคลงมีสารยับยั้งที่เรียกว่า อัลลีโลเคมีคอล ซึ่งสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกซึ่งเป็นวัชพืชในนาข้าวได้ จากผลการศึกษาจึงเป็นแนวทางการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ใบโคลงเคลงในการควบคุมหรือกำจัดวัชพืช เพื่อลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้างในขณะนี้ได้