เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวไสว ทองอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรา เพชรฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ยังคงระบาด ข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์เครื่องกดเจ็บแอลกอฮอล์อัตโนมัติขึ้นมาให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ เพื่อลดการสัมผัส และป้องกันโควิด 19