การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเห็ดราในเขตป่าพรุและป่าเสม็ดบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยมลภัทร ศักดิ์ติมงคล, ณภัทร ตรึกตรอง, อธิชา สกุลชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันดี อรัญวงศ์, ศุภกร เนตรมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ซับซ้อน ทำให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายทางระบบนิเวศ ทั้งนี้จึงมีการเกิดอาณาจักรของเห็ดราตระกูลต่างๆขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาด้านความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเห็ดราในพื้นที่ป่าพรุและป่าเสม็ดโบราณบริเวณสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ในภาค ตะวันออก โดยพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมีคุณประโยชน์หลากหลาย นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราสามารถเป็นดัชนีบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เป็นอย่างดี ทางผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าพรุและป่าเสม็ดที่มีเห็ดราขึ้นอย่างหลากหลาย โดยเห็ดราหลายๆชนิดมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะสำรวจ ศึกษา และวิจัย โดยโครงงานนี้จัดทำเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสปีชีส์ของเห็ดราที่พบในบริเวณสวนพฤษศาสตร์จังหวัดระยอง โดยเริ่มจากการสำรวจและเก็บข้อมูล จากนั้นจึงจัดจำแนกสปีชีส์ของเห็ดราตามหลักของอนุกรมวิธาน จากนั้นนำข้อมูลที่จำแนกได้มาหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยทำแผนผังวิวัฒนาการ (phylogenetic trees) จากโปรแกรมM EGA11 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางพันธุกรรมในฐานข้อมูลเอ็นซีบีไอ (NCBI) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษายจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ต่อไป