ศึกษาความหลากหลายของแมลงที่สัมพันธ์กับระบบนิเวศในเขตป่าพรุและป่าเสม็ดที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวรรณ์ รักษ์มณี, จณิสตา ระวังภัย, ณฤดี ปรีดาธนะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันดี อรัญวงศ์, ฟ้า เลิศกุลวาณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก ซึ่งแมลงแต่ละชนิดนั้นอาศัยและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมหนึ่งๆ ที่เหมาะสมกับตัวมันได้อย่างดี อย่างไรก็ตามความหลากหลายของแมลงเป็นจุดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดังนั้นจึงได้มีการสำรวจความหลากหลายของแมลงในเขตพื้นที่ป่าพรุและป่าเสม็ดในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างของแมลงในช่วงเวลาตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จากนั้นจึงนำมาจัดจำแนกตามหลักทางอนุกรมวิธาน จากนั้นจึงนำมาหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ตามวิธีของ Shannon-Wiener index, Pielou’s evenness index และ Simpson’s dominance index เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน และคำนวณหาดัชนีความชุกชุม และดัชนีความเท่าเทียม เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ จากนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มแมลงที่พบเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่อการปรับตัวทางธรรมชาติของแมลง โดยประโยชน์ของการศึกษานี้จะช่วยในการประเมินแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น