การศึกษาปัจจัยในการเลี้ยงจิ้งหรีดขาว (Acheta domesticus) ที่มีผลต่อระยะเวลาในการเจริญเติบโต และจำนวนไข่เพื่อพัฒนาเป็นกล่องเลี้ยงแมลงสำหรับใช้ใน Smart Farm

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทญ์ คงเสรีนุสรณ์, รัฐนันท์ ข้องสาย, ศิวัช สังขดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง, สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชากรบางกลุ่มที่มีอยู่เริ่มขาดอาหาร แมลงจึงอาหารที่เริ่มนิยมนำมาทำเป็นอาหารมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากแมลงมีสารอาหารประเภทโปรตีนที่สูงเมื่อเทียบต่อน้ำหนักตัวกับสัตว์ชนิดอื่น อีกทั้งยังมีจำนวนที่มากอีกด้วย แต่การเลี้ยงแมลงนั้นต้องมีสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูที่เหมาะสม คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสัณฐานวิทยา วงจรชีวิต และปัจจัยในการเลี้ยงแมลงเพื่อนำมาพัฒนาเป็นกล่องเลี้ยงแมลงSmart Farm โดยคณะผู้จัดทำเลือกจิ้งหรีดขาวมาทำการศึกษา เนื่องจากจิ้งหรีดขาวมีปริมาณโปรตีนสูงเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย และเป็นแมลงสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าแมลงที่มีปริมาณโปรตีนสูงชนิดอื่น ผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาปัจจัยของปริมาณโปรตีนในอาหารเลี้ยงแมลง และความหนาแน่นของประชากรจิ้งหรีดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการวางไข่ของจิ้งหรีดขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรด้วยนวัตกรรมกล่องเลี้ยงแมลงสำหรับใช้ใน smart farm ที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำ ปริมาณอาหาร ความชื้น แสง และอุณหภูมิ มีเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อแจ้งเตือนเมื่ออาหารและน้ำหมด แจ้งเตือนเมื่อมีการวางไข่ของแมลงเพื่อแยกไข่ออกไปฟัก มีการแจ้งเตือนเมื่อแมลงตายเพื่อไม่ทำให้ภายในกล่องเกิดการเน่าเสีย และวัสดุในการสร้างกล่องเลี้ยงแมลงสำหรับใช้ใน smart farm จะมีต้นทุนต่ำ เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงแมลงของเกษตรกร ทำให้ทั้งกล่องเลี้ยงแมลงสำหรับใช้ใน smart farm และองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการเลี้ยงแมลงเข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายขึ้น