แผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกผลของยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกานต์ ค่อมบุสดี, จิรัฐชัย จีระฐานุพงศ์, ธีรวีร์ โลหะสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา คุณประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์