แผ่นฟิล์มแปะแผลจากสารสกัดใบพลูอนุภาคนาโนไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิกานต์ เลิศวงศ์สกุล, สานฝัน ปัทมมงคลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและผลิตแผ่นแปะแผลที่ใช้ระบบนำส่งยาในการช่วยชะลอการสลายตัวของสารในสารสกัดจากใบพลูที่มีผลในการยับยั้งแบคทีเรียและสมานแผล ในการผสมกับฟิล์มเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นจากปริมาณเซลลูโลส 1%, 2%, 3% w/v และ butyl acrylate(BA) 1%, 2% โดยแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดคือแผ่นฟิล์มที่ผสมเซลลูโลส CMC 2% w/v กับ BA 1% และ 2% v/v ในด้านการทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง (Minimal inhibitory concentration: MIC) และ การฆ่าเชื้อ (Minimal bactericidal concentration: MBC) แบคทีเรียแกมลบ และแกรมบวก ทดสอบโดยใช้ Escherichia coli และ Bacillus subtilis เป็นตัวแทนของแบคทีเรียในแต่ละกลุ่มตามลำดับ โดยสกัดสารจากใบพลูด้วยตัวทำละลายเอทานอล 95% และพบว่าเมื่อทดสอบสารสกัดจากใบพลูร่วมกับ E. coli ได้ค่าความเข้มข้นสารสำหรับ MIC และ MBC คือ 18.75 mg/ml และ 37.5 mg/ml ส่วน B. subtilis ได้ค่าความเข้มข้นสารสำหรับ MIC และ MBC เป็นค่าเดียวกัน คือ 2.34 mg/ml ซึ่งทำให้สรุปได้ว่าสารสกัดจากใบพลูสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแลคทีเรียแกรมลบและคาดว่า เมื่อใช้ร่วมกับอนุภาคนาโนไขมัน (Lipid nanoparticle) แบบที่ใช้ส่วนผสมของเอทานอล phospholipid และ edge activator ที่เรียกว่า Nano-transethosome มาผสมกับสารสกัดใบพลู จะทำให้แผ่นฟิล์มแปะแผลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดียิ่งขึ้น และทำให้สารสกัดจากพืชสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี