การศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารมอลโตเดกซ์ทรินในการแปรรูปน้ำส้มควันไม้ชนิดผง โดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มินนา วงศ์สินชัย, ธนภรณ์ กิจวรเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารมอลโตเดกซ์ทรินที่เหมาะสมในการแปรรูปน้ำส้มควันไม้ชนิดผงโดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำส้มควันไม้ชนิดผง และน้ำส้มควันไม้มาตรฐาน(ชนิดน้ำ) ซึ่งโครงงานนี้มีการแปรผันอัตราส่วนของน้ำส้มควันไม้และมอลโตเดกซ์ทรินเป็น 1:0 (ชุดควบคุม), 1:2, 2:3, 1:1, 2:1 และ 3:2 (%w/w) ตามลำดับ และนำน้ำส้มควันไม้ที่ผสมมอลโตเดกซ์ทรินตามอัตราส่วนต่างๆ ไปอบแห้งแบบพ่นฝอย ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการพ่นละอองฝอย 4 kg/h และความเร็วลมร้อน 280 kg/h แล้วนำผงที่ได้มาทดสอบค่า pH ค่าความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นบรรจุ ปริมาณความชื้น กลิ่น และเวลาที่ใช้ในการคืนรูป จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับน้ำส้มควันไม้มาตรฐาน (อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ มก.-ธ.ก.ส.) โดยคาดว่าอัตราส่วนของสาร มอลโตเดกซ์ทรินที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำส้มควันไม้ชนิดผงแตกต่างกันและคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำส้มควันไม้ชนิดผง จะมีความใกล้เคียงกับน้ำส้มควันไม้มาตรฐาน(ชนิดน้ำ)