การประยุกต์ทฤษฎีรหัสกับจำนวนเพลล์-ลูคัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ เมืองใจ, วนัญญา เมธีวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ทฤษฎีรหัสกับจำนวนเพลล์-ลูคัส มีจุดประสงค์ เพื่อได้กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสของเมทริกซ์ โดยใช้จำนวนเพลล์ – ลูคัส และนำไปต่อยอดโดยการทำเป็นแอพพลิเคชันแบบออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งรหัสลับต่างๆ ซึ่งผลการทดลอง พบว่า กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสของเมทริกซ์ ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับจำนวนเพลล์ – ลูคัส ได้มีข้อผิดพลาดบางประการ คือ ค่าในการหาแต่ละตัวในเมทริกซ์ของกระบวนการถอดรหัส ซึ่งเป็นลำดับที่ทางคณะผู้จัดทำได้คาดการณ์ไว้ คำนวณออกมาแล้วเป็นเศษส่วน ซึ่งจะต้องได้เป็นจำนวนเต็ม และการเข้าใจถึงกระบวนการถอดรหัสยังไม่ครบถ้วน คณะผู้จัดทำได้เล็งถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการตรวจสอบ คิดค้น และปรับเปลี่ยนกระบวนการถอดรหัส และนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นแอพพลิเคชัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป