การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงในการติดโรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิกาในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธวิน จันทร์ทอง, พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ธโนดมเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยถือเป็นประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีรายงานการติดโรคชิคุนกุนยามากที่สุด โดยในปี ค.ศ. 2023 พบว่าโรคชิคุนกุนยามีการติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 282% เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในปี ค.ศ. 2022 และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคชิคุนกุนยาเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ตาแดง มีผื่นแดง ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ โรคชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นมักพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก ซึ่งอาจส่งผลและเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อเรื้อรังในผู้ใหญ่ ขณะที่ในเด็กอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย ปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาวัคซีนป้องกันโรคชิคุนกุนยา แต่ยังคงยังไม่มีวัคซีนป้องกันที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้โรคชิคุนกุนยายังจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิกา เนื่องจากมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิกา เราจึงศึกษาและออกแบบการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคเหล่านี้ในประเทศไทย โดยกำหนดตัวแปรจากปัจจัยของการติดเชื้อ ตลอดจนทำการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยเปรียบเทียบผลของแบบจำลองกับข้อมูลในปี ค.ศ. 2019 – 2023