การวิเคราะห์ระยะทางและเวลาการเดินเรียนโดยใช้ทฤษฎีกราฟเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา เชื้อชาติ, นายพนธกร ประดิษฐ์ศิริงาม, สุธิชา ตาลใช้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิตา ทวีกาญจน์, ศุภการย์ เกลี้ยงเกลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดตารางเรียนของสถานศึกษาต้องคำนึงถึงปัจจัยในหลายด้าน ทั้งอาจารย์ผู้สอน วิชาที่ศึกษา ห้องเรียน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่จะได้รับความรู้สูงสุด

โดยส่วนมากจะมีการจัดให้นักเรียนเดินเปลี่ยนห้องเรียนเมื่อมีคาบถัดไปเนื่องจากบางวิชาเรียนต้องเรียนที่ห้องปฏิบัติการหรือห้องที่มีอุปกรณ์เฉพาะวิชา

การจัดตารางเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในแต่ละห้องและแต่ละระดับชั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้ระยะทางการเดินเปลี่ยนคาบของแต่ละห้องในระดับชั้นนั้นไม่เท่ากัน ในบางกรณีมีการเดินจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งตามตารางเรียน ซึ่งมีระยะทางที่อยู่ห่างกันมาก ต้องใช้เวลาในการเดินเรียนมากเช่นกัน ส่งผลให้เวลาในการเรียนแต่ละคาบลดลง

ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการนำทฤษฎีกราฟมาใช้ในการวิเคราะห์ระยะทางและเวลาการเดินเรียน โดยกำหนดจุดยอด(vertex) แทนเป็นอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารราชกุมารี อาคารศรีวลัยลักษณ์ หอสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์กีฬา เป็นต้น และให้เส้นเชื่อม (edge)แทนเป็นเส้นทางในการเดินเรียนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ใช้โปรแกรมในการคำนวณหาระยะทางและเวลา จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของเวลาเพื่อใช้เป็นค่าถ่วงน้ำหนัก ซึ่งนำมาวิเคราะห์กับตารางเรียนเดิม โดยมีการคำนวณเวลาที่สูญเสียไปในคาบเรียนและพัฒนาโปรแกรมจัดตารางเรียนที่คำนึงถึงระยะทางและเวลา