การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคราเขียวในถุงเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้สารสกัดปาเปนในใบมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติภัตน์ โมระดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤษวรร โมระดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเลิงนกทา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดปาเปนในใบมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคราเขียวในถุงเพาะเห็ดนางฟ้าและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดปาเปนในใบมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ทั้ง 3 ส่วนได้แก่ โคนใบ กลางใบ และปลายใบ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคราเขียวในถุงเพาะเห็ดนางฟ้า ในการศึกษาได้นำเอาใบมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ทั้ง 3 ส่วนได้แก่ โคนใบ กลางใบ และปลายใบ นำมาสกัดเป็นสารสกัดปาเปนและทดสอบประสิทธิของการยับยั้งเชื้อราเพื่อการแก้ปัญหาโรคราเขียวในถุงเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า