พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแฟรงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ หมื่นสนิท, สุวิมล ย่องจีน, จุฬาลักษณ์ หนูเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา ช่วยดิษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยยอด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแฟลงค์ เป็นโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใดๆ กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม แฟลงค์ (Flanks’s Triangle) และหารูปทั่วไปของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแฟลงค์ (Flanks’s Triangle) โดยใช้ความรู้เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การเท่ากันทุกประการ นิยามของรูปสามเหลี่ยมแฟลงค์ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ค่าของฟังก์ไซน์และโคไซน์ กฎของโคไซน์ และการใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้ข้อสรุปดังนี้ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ กับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแฟลงค์ (Flanks’s Triangle) ที่ได้จากการคำนวณและตรวจสอบโดยใช้ GSP มีขนาดเท่ากัน และสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแฟลงค์ (Flanks’s Triangle)

เท่ากับ เมื่อ a, b และ c เป็นความยาวด้าน

ของรูปสามเหลี่ยม