เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวิศ บุดดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอนาคตมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกับมนุษย์มากขึ้นทั้งในด้านการศึกษา ด้านการอาหาร กระทั้งด้านการเกษตร เทคโนโลยีก็มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย ในประเทศไทยผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนมาก และนิยมทำสิ่งที่สามารถปลูกได้ง่ายและได้รายได้สูง “ดาวเรือง” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเป็นพืชที่ใช้เวลาปลูกอันสั้นและใช้ต้นทุนน้อยสามารถทนกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้ดีและสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็มีการใช้ทุนอย่างสิ้นเปลืองและใช้เวลาในการปลูกเป็นเวลามากอยู่ และในปัจจุบันมีการคิดค้นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองขึ้นมาแล้วแต่เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์นี้มีประภาพในการหยอดเมล็ดพันธุ์ของดาวเรืองได้เพียงอย่างเดียว

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นดั้งนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและปรับปรุงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง โดยเสริมอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเพิ่มกระบวนการในการเพาะพันธุ์ดาวเรือง คือการเทดินและกดดินก่อนการหยอดเมล็ดเพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกในการเพาะพันธุ์ดาวเรืองมากขึ้น