การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส จากน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิภัคร ทิชากรเวทย์, สุวิจักขณ์ แพ่งนคร, ธีรภัทร เหมพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร ปัญญาชนะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การมีไขมัน น้ำมัน และไขมันสัตว์ (FOGs) ในน้ำเสียจากร้านอาหารเป็นปัญหาสำคัญ ไม่เพียงแต่ทำให้ BOD และ COD เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ ในการศึกษาจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส จากน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมัน แยกเชื้อได้โดยใช้การทดสอบทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมี ทำการวิเคราะห์ 16 S rRNA เพื่อระบุระดับสปีชีส์ ตรวจสอบศักยภาพของแบคทีเรียที่แยกได้ในการหลั่งเอนไซม์ไลเปส เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสียเเละลดปัญหาทางสิ่งเเวดล้อมต่างๆ