การทำกระดูกเทียมจากเกล็ดปลาโดยใช้เครื่อง 3D printing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บูรภัทร์ ตัญจพัฒน์กุล, ณัฏฐ์ธยาน์ อัศวณิชชากร, เอวารินทร์ เพชรทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกๆปี เกิดขึ้นได้กับคนได้ทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่กระดูกเริ่มเสื่อมสภาพลง จากสถิติขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อกระดูกเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคน เป็น 500 ล้านคน (โครงการอนามัยโลก,2563) ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยของประเทศไทยในนั้นเป็นจำนวน 6 ล้านคน ในส่วนของการรักษามีทั้งแบบใช้ยารักษาตามอาการ กินอาหารเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูก หรือ การผ่าตัดโดยใช้กระดูกเทียมแทนกระดูกที่เสียหายไปสำหรับผู้ป่วยที่อาจประสบอุบัติเหตุ แต่ถึงกระนั้น กระดูกเทียมที่ใช้รักษาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะและโลหะผสม อย่างเช่น สแตนเลส ไทเทเนียม โคบอลต์และโครเมียม ซึ่งมีราคาสูง จึงเป็นปัญหาต่อผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย

เราจึงมีแนวคิดที่จะนำเกล็ดปลา ซึ่งมีสารองค์ประกอบคล้ายคลึงกับกระดูกของมนุษย์คือ แคลเซียมฟอสเฟต นำมาออกแบบและสร้างกระดูกเทียมจากเทคโนโลยี 3D Printing และเนื่องจากเกล็ดปลาเป็นขยะอินทรีย์ปริมาณมากที่เหลือจากการประมง นอกจากจะทำให้ต้นทุนการทำกระดูกเทียมลดลงจากเดิม ยังสามารถจัดการกับปัญหาขยะชีวภาพเหลือทิ้งได้อีกด้วย จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกใช้วัสดุการทำกระดูกเทียมเป็นเกล็ดปลา