การศึกษาการเพิ่มปริมาตรรูพรุนในถ่านกัมมันต์จากตะเกียบจาก สารละลาย Sodium Hydrosulfite

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัตเทพ คุ้มแก้ว, พีรพัฒน์ ทัพวงษ์, ญาทวุฒิ เก่าบ้านใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาขยะนั้นไม่ได้ถูกรับการแก้ไขอย่างที่ควร อย่างเช่นตะเกียบไม้ไผ่ที่ใช้แล้วจากร้านอาหารต่างๆ ถูกทิ้งเป็นขยะ 2.5หมื่นล้านคู่ต่อปี และมีบางส่วนถูกนำมาแช่สารฟอกขาว (Sodium Hydrosulfite ) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และทางเราจึงจะนำตะเกียบเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่าและทำให้ไม่กลายเป็นขยะโดยการนำมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ที่ต้องการของตลาด และศึกษาว่า Sodium Hydrosulfite สามารถทำเป็นถ่านกัมมันต์ได้หรือไม่