ระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐกมล สำราญสุข, ธนพนธ์ หริเลิศรัฐ, ศุภากร เจี่ยสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสร้างระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบดูแลแปลงผักสวนครัวที่ทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแล ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานสภาพแวดล้อม และดูภาพแปลงผักได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ชนิด NodeMCU-32S ต่อกับเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI เซ็นเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ BME280 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดินชนิดกันน้ำ DS18B20 และเซ็นเซอร์ความชื้นในดินแบบอานาล็อก Capacitive soil moisture sensor เขียนโปรแกรมสั่งงานในแพลตฟอร์ม Arduino ให้อ่านค่าสภาพแวดล้อม ประมวลผล ตรวจสอบเงื่อนไขการรดน้ำเมื่อระดับความชื้นในดินลดต่ำกว่าค่าที่กำหนด ควบคุมปั๊มให้รดน้ำผ่านรีเลย์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน ระบบรายงานสภาพแวดล้อมได้ถูกต้องเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์การวัดมาตรฐาน ระบบสามารถส่งข้อมูลความเข้มแสง อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ความดันบรรยากาศ ระดับความสูง อุณหภูมิและความชื้นในดิน รายงานการรดน้ำ และสัญญานการเชื่อมต่อไวไฟ ไปเก็บไว้ที่ Blynk Server ส่งมาแสดงผลและควบคุมผ่านหน้าจอโปรแกรม Blynk บนสมาร์ทโฟน ได้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด และส่งไฟล์รายงานแบบต่างๆ ทั้งรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายรอบการปลูกพืชตามต้องการทางอีเมล์เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อได้ ระบบดูแลแปลงผักสวนครัวอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานดูแลแปลงผักสวนครัวได้จริงและมีประสิทธิภาพ