ผลกระทบของสารสกัดจากพืชต่างถิ่นชนิดรุกราน ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพศ ตันตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมชื่น ศิริผันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลกระทบของสารสกัดจากพืชต่างถิ่นชนิดรุกราน ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

พืชต่างถิ่นชนิดรุกราน หรือ invasive plant เป็นพืชที่สามารถคุกความความเป็นอยู่ของพืชท้องถิ่นและอาจจะทำให้พืชท้องถิ่นลดจำนวนประชากรลงหรืออาจจะสูญพันธุ์ได้ ปัจจุบันนานาประเทศพยายามหามาตรการกำจัดและควบคุมการกระจายของพืชต่างถิ่นเหล่านี้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยการพยายามกำจัดพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดรุกรานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในทางปฏิบัติเท่าไรนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบนั้นเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศแต่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเท่าไรนัก

ในขณะที่พืชต่างถิ่นที่สามารถปรับตัวได้ดีกำลังแพร่กระจายในบริเวณกว้าง พืชท้องถิ่นที่มีประโยชน์หรือเป็นที่ต้องการของตลาดกลับถูกเก็บเกี่ยวมากจนเกินไปจนใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาถึงประโยชน์ของพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาแนวทางการใช้ประโยชน์โดยตรงจากพืชเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งในโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ผู้วิจัยจะทำการสกัดสารจากต้นสาบเสือ ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นชนิดรุกรานที่พบอย่างแพร่หลายในทุกๆภาคของประเทศไทย รวมถึงในเขตพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะทำการศึกษาหาผลกระทบของสารสกัดนี้ต่อเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าหากสารสกัดจากต้นสาบเสือสามารถมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้ สารสกัดนี้จะสามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆเช่น สเปรย์ฟอกอากาศ หรือ เจลทามือต่างๆต่อไปจนอาจทำให้ต้นสาบเสือเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากได้

ท้ายสุดแล้วถ้าเราสามารถปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส ผู้วิจัยเชื่อว่าเราอาจจะสามารถหาแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศควบคู่ไปกับการนำพืชต่างถิ่นรุกรานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน