การศึกษาลักษณะสัณฐานที่มาจากการพรางตัวของจิ้งจกบ้านพันธุ์หางหนาม Hemidactylus frenatus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วราลี โรจน์เสถียร, ณติญา ทองเสน, พิชญา มลิทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จิ้งจกบ้านพันธุ์หางหนาม(Hemidactylus frenatus)เป็นสัดว์เลื้อยคลานที่พบได้โดยมากในประเทศไทย มักอาศัยอยู่บนผนังบ้าน โดยผู้ศึกษามีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความสามารถในการพรางตัวของจิ้งจกบ้านพันธุ์หางหนาม(Hemidactylus frenatus) ที่จะมีการพรางตัวภายใต้ปัจจัยของแสงและพื้นหลัง โดยสีพื้นหลังจะแบ่งเป็นระดับความเข้มของสีกล่องที่ใช้ทดลองประกอบด้วยสีขาว สีเทาและสีดำ ศึกษารูปแบบของลายที่มีผลต่อการพรางตัว การพรางตัวต่อพื้นหลังในรูปแบบลายต่างๆ และการตัวโดยไม่ให้ผิวสัมผัสกับพื้นสี ผลที่ได้คือจิ้งจกสามารถพรางตัวต่อสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยด้านแสงและพื้นหลังได้ อีกทั้งจิ้งจกบ้านพันธุ์หางหนามยังสามารถพรางตัวบนพื้นหลังที่มีสีได้ถึงแม้ว่าจะไม่สัมผัสกับพื้นผิวก็ตาม