สารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทวัส เพ็ชรเรือง, อภิเดช คงเขียว, วริศรา กลิ่นเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรยุทธ ขุนอักษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารเคลือบผิวจากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการตกตะกอนสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารเคลือบผิวไม้จากยางมะม่วงหิมพานต์กับตัวทำละลายที่เหมาะต่อการใช้เคลือบผิวไม้ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้ของสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ จากการศึกษาพบว่าการตกตะกอนสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์สามารถทำได้โดยการนำยางจากต้นมะม่วงหิมพานต์มาละลายด้วยน้ำกลั่น กรองเอาเฉพาะส่วนที่ละลาย และทำให้ตกตะกอนโดยใช้เอทานอลเป็นตัวตกตะกอน ได้สารเคลือบผิวไม้ที่มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองขุ่น โดยมีร้อยละผลผลิตเท่ากับ 19.20 สามารถนำไปใช้ในการเคลือบผิวไม้โดยการละลายด้วยน้ำในอัตราส่วน 1:5 (กรัม:ลูกบาศก์เซนติเมตร) ได้ผลการเคลือบผิวที่ให้สี ความเงางาม และผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงกับการเคลือบผิวด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้ในท้องตลาด แต่ไม่มีกลิ่นฉุน สามารถป้องกันผิวไม้จากสารละลายกรดและแอลกอฮอล์ได้