การผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพถ่านไร้ควันจากชีวะมวลเหลือใช้ เพื่อทดแทนการใช้ถ่านไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพร มีพาด, อินทิรา ปานกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งคือการตัดไม้เพื่อนำไปผลิตถ่านไม้ โดยถ่านที่ได้นั้นแม้จะมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่การเผาไหม้ขณะใช้งานก็ก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากเช่นกัน อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือการเหลือของชีวะมวลต่างๆ ที่เหลือจากการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เศษไม้ แกลบ เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงการนำชีวมวลเหลือใช้ไปแปรรูปตามกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นั่นคือการผลิตและพัฒนาถ่านไร้ควันจากชีวมวลเหลือใช้ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทำการทดลองเพื่อหาชีวมวลเหลือใช้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อนำไปผลิตเป็นถ่านไร้ควันโดยใช้กระบวนการเผาตามแบบคนในชนบท ซึ่งจะทำให้ตอบสนองต่อคนที่ต้องการถ่านที่มีประสิทธิภาพและประหยัด ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย