เครื่องแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา มังคละเดช, อภิชญา จันตะคุณ, กวินทิพย์ กันทิสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อลงกรณ์ บุตรกสก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์