การศึกษาใบและลำต้นของกัญชงที่ส่งผลต่อความเป็นฉนวนความร้อนของเส้นใยกัญชง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ์กร เปลี่ยนศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์