สารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิษฐา ชูหนู, ทัตพิชานิษฐ์ โรจชะยะ, พิชญพร มิตรชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรยุทธ ขุนอักษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการตกตะกอนสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารเคลือบผิวไม้จากยางมะม่วงหิมพานต์กับตัวทำละลายที่เหมาะต่อการใช้เคลือบผิวไม้ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้ของสารเคลือบผิวไม้จากยางต้นมะม่วงหิมพานต์ โดยศึกษาวิธีการตกตะกอนโดยการเปรียบเทียบตัวตกตะกอนที่สามารถตกตะกอนสารที่มีสมบัติในการเคลือบผิวให้อยู่ในรูปของแข็งได้ ศึกษาประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เคลือบผิวไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาด ด้านความเงา สี การป้องกันผิวไม้จากสารเคมี การป้องกันการขีดข่วน การป้องกันการเกิดเชื้อรา และสมบัติการเปียกผิว