การศึกษาการดูดซับของถ่านกัมมันต์อย่างง่ายโดยผลึตจากชีวมวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถยา วิศวกรวิศิษฎ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรพร นิ่มเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนติสมิชชัน-โคราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการดูดซับของถ่านกัมมันต์อย่างง่ายโดยผลึตจากชีวมวล มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการดูดซับของถ่านกัมมันต์และการเปลี่ยนรูปสารชีวภาพรอบตัวให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าของสารตัวอย่าง การนำสารชีวภาพที่เป็นปัญหา เช่น ใบอ้อยซึ่งสร้างมลพิษขณะเผากำจัดและเหง้ามันสำปะหลังซึ่งมีการนิยมเพาะปลูกในหลายจังหวัดและมีราคาต่ำมาเปลี่ยนรูปเป็นสารดูดซับอย่างง่าย คือถ่านกัมมัตน์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำไปดูดซับสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากครัวเรือน หรือใส่ในเครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำและกำจัดคลอรีนในน้ำประปาก่อนเข้าสู่ครัวเรือน ถ่านกัมมันต์ยังนิยมใส่ในตู้ปลาเพื่อดูดซับสารมลตู้ปลาและลดอันตรายต่อปลาเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนน้ำหลายๆ ครั้ง โดยนำตัวอย่างชีวมวล คือ ใบอ้อยและเหง้ามันสำปะหลัง มาเผาเป็นถ่านในเตาถังน้ำมัน 200 ลิตร แล้ว นำไปเผากระตุ้นกับสารละลายซิงค์คลอไรด์และน้ำเกลือเข้มข้น 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0, 20, 40 และ 60 โดย น้ำหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 500 – 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจะได้ถ่านกัมมันต์จากใบอ้อยและเหง้ามันสำปะหลังอย่างง่าย นำถ่านกัมมันต์ที่ได้ไปทดสอบการดูดซับเพื่อเปรียบเทียบ