โปรแกรมไพทอนกับการแก้ปัญหาซูโดกุเอกซ์ขนาดn^2 x n^2ด้วยการให้สีกราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิน เวชพันธ์, ชาญบดินท์ โชครัศมีศิริ, สิงหราช สิงห์แจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย, สุรเดช อินทกรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การให้สีกราฟเป็นหัวข้อสำคัญและมีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในทฤษฎีกราฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้สีกราฟนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญหาซูโดกุเป็นปัญหาหนึ่งที่สามารถนำการให้สีกราฟมาช่วยในการหาคำตอบ ในโครงงานนี้เราศึกษาปัญหาซูโดกุเอกซ์ โดยการแปลงปัญหาซูโดกุเอกซ์ให้อยู่ในรูปกราฟและใช้ความรู้ทางการให้สีกราฟมาช่วยในการเขียนโค้ดภาษาไพทอน เพื่อหาคำตอบของปัญหาซูโดกุเอกซ์ขนาด n^2 × n^2 เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของกราฟซูโดกุเอกซ์